اللهم صلّ علی فاطمهَ وَ اَبیها وَ بَعلِها وَ بنیها و سرّ الموستَدعِ فیها بِعَدَدِ ما اَحاطَ بِه عِلمُک

به نام خدا ببین می تــوانی بمانی بمان عزیزم تو  خیلی جوانی بمانتو هم مثل من نیمه جـانی بمان زمــین گـیر  من،آســمانی،بماناگر  می شـود، می...More

556 ۰